Oprogramowanie do akwizycji DATASINK

oprogramowanie Datasink 100 do akwizycji danych i analizy statystycznej

ZBIORNIK DANYCH 100©

Jednokanałowe oprogramowanie do akwizycji danych do akwizycji
przez poszczególne przyrządy pomiarowe

Pozyskiwanie danych z: mierników, mikrometrów, przetworników położenia, termometrów, enkoderów, mierników otworów, wysokościomierzy, mierników odległości, wag, przetworników momentu obrotowego, czujników obciążenia lub dowolnego innego przyrządu pomiarowego wyposażonego w wyjście danych 

Akwizycja czasowa za naciśnięciem przycisku lub sygnałem zewnętrznym

Generowanie trendów i rozkład statystyczny wartości próbek

Możliwość generowania alarmów wizualnych i fizycznych

Powiadomienie o alarmach do urządzeń zdalnych (SMS, e-mail)

Więcej informacji…

ZBIORNIK DANYCH X©

Wielokanałowe oprogramowanie do akwizycji danych z przyrządów pomiarowych 

Pozyskiwanie danych z: mikrometrów, przetworników położenia, termometrów, enkoderów, mierników otworów, wysokościomierzy, mierników odległości, skal, przetworników momentu obrotowego, czujników obciążenia lub dowolnego innego urządzenia pomiarowego wyposażonego w dane wyjściowe, w których konieczne jest jednoczesne uzyskanie większej liczby wielkości fizycznych. 

Akwizycja czasowa za naciśnięciem przycisku lub sygnałem zewnętrznym

Generowanie trendów i rozkład statystyczny wartości próbek

Możliwość generowania alarmów wizualnych i fizycznych

Powiadomienie o alarmach do urządzeń zdalnych (SMS, e-mail)

Więcej informacji…

SERIA DATASINK©

Wielokanałowe oprogramowanie do akwizycji danych do kontroli produkcji z sekwencyjnymi procedurami

Akwizycja danych z: mierników, mikrometrów, przetworników położenia, termometrów, enkoderów, mierników otworów, wysokościomierzy, mierników odległości, wag, przetworników momentu obrotowego, czujników obciążenia lub dowolnego innego urządzenia pomiarowego wyposażonego w dane wyjściowe, w przypadku gdy konieczne jest uzyskanie serii pomiarów z procedurą sekwencyjnie.

Nabycie za naciśnięciem przycisku lub z sygnałem zewnętrznym

Generowanie trendów i rozkład statystyczny wartości próbek

Możliwość generowania alarmów wizualnych i fizycznych

Powiadomienie o alarmach do urządzeń zdalnych (SMS, e-mail)

Więcej informacji…

Jakie są różnice między

DATASINK 100, DATASINK X i DATASINK BATCH?

ZBIORNIK DANYCH 100 został zaprojektowany do rozwiązywania prostych aplikacji do akwizycji danych działających na jednym instrumencie. Dane przyrządu można gromadzić na podstawie programowalnego czasu (może to być raz na sekundę, raz na 15 minut lub raz dziennie, w zależności od wykonanego programowania) lub można je uzyskać na żądanie operatora (naciskając klawisz na klawiatura lub pedał) lub przez sygnał zewnętrzny (przekaźnik, przycisk, PLC).

Niezależnie od metody akwizycji dane są wprowadzane do listy progresywnych wartości i porównywane z ustalonymi progami tolerancji.

Jeśli wartość mieści się w zakresie tolerancji, system przechowuje ją w lokalnej bazie danych.

Jeśli wartość jest poza zakresem tolerancji lub jeśli znajduje się w zakresie przedalarmowym, system można zaprogramować do generowania powiadomień (ostrzeżeń) lub alarmów fizycznych (wizualnych, akustycznych lub zewnętrznych przekaźników).

Możliwe jest monitorowanie w czasie rzeczywistym liczby uzyskanych wartości, uzyskanej minimalnej-maksymalnej-średniej wartości, wartości dyspersji (sigma) i współczynników procesu statystycznego (Cp i Cpk).

Wszystkie wartości przechowywane w bazie danych można przeglądać zarówno w formacie trendu (trend procesu), jak i pod względem rozkładu uzyskanych wartości (rozkład Gaussa).

Baza danych może być eksportowana w formacie Excel lub CSV do wykorzystania przez oprogramowanie innych firm.

ZBIORNIK DANYCH X Jest to naturalna ewolucja oprogramowania DATASINK 100 ukierunkowanego na akwizycję wielokanałową (tj. Jednoczesne stosowanie wielu przyrządów pomiarowych, czujników i przetworników).

Oprogramowanie DATASINK X nie ma żadnych ograniczeń ani pod względem liczby kanałów akwizycji, ani podłączanych przyrządów pomiarowych, ani fizycznych odległości między różnymi punktami pomiarowymi.

Inną ważną cechą DATASINK X jest możliwość wykonywania operacji matematycznych na pozyskanych danych poprzez generowanie „wirtualnych kanałów akwizycji” wynikających z obliczeń matematycznych fizycznych kanałów akwizycji (w praktyce możliwe jest obliczenie średniej wartości pozyskanych kanałów fizycznych i wykonywanie na nich kontrola statystyczna).

SERIA DATASINK został zaprojektowany w celu wykorzystania pełnego potencjału DATASINK X (akwizycja wielokanałowa z możliwością obliczania pozyskanych kanałów), ale ukierunkowany na kontrolę produkcji dyskretnych obiektów. W rzeczywistości, podczas gdy DATASINK X pozyskuje wszystkie aktywne kanały w tym samym czasie (tworząc rodzaj fotografii stanu procesu w danym momencie), DATASINK BATCH uzyskuje szereg stopni fizycznych, wykonując kolejno z góry określone operacje.

Typowym przypadkiem jest kontrola obiektów za pomocą przyrządów ręcznych: najpierw można użyć miernika do określenia szerokości i długości detalu, następnie mikrometru do ustalenia średnicy, a następnie wagi do ustalenia jego ciężaru. Wszystkie zebrane dane stanowią „zestaw” miar, które należy porównać z pewnymi progami tolerancji, a jeśli wszystkie z nich mieszczą się w specyfikacjach produkcyjnych, możliwe jest zatwierdzenie kontroli.

Również w tym przypadku możliwe jest wykonywanie obliczeń na uprzednio określonych klasach fizycznych (psi może zatem wykonywać obliczenia wartości średnich, wartości szczytowych lub obliczeń trygonometrycznych).

Porównanie wersji

 ZBIORNIK DANYCH 100ZBIORNIK DANYCH XSERIA DATASINK
Liczba możliwych do podłączenia instrumentów1bez limitubez limitu
Zarządzanie akwizycjami w oparciu o czas  niedostępne
Zarządzanie przejęciem z pierwszeństwemniedostępneniedostępne 
Nabycie z modułów EDAC   
Baza danych w formacie RDR   
Baza danych w formacie Excel   
Baza danych CSV  
Możliwość powiadamiania o zdalnych alarmach